Czy KIO rozpatrzy odwołanie, gdy postępowanie nie jest w reżimie PZP?

Ludmiła Kitaszewska, 28 października 2019

Zasadą jest, że Izba jest obowiązana odrzucić odwołanie w każdym przypadku, gdy do danego postępowania nie znajdują zastosowania przepisy PZP.

czytaj dalej ...

Czy koniec terminu związania ofertą może ulec przesunięciu na zasadzie art. 115 KC?

Ludmiła Kitaszewska, 24 października 2019

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

czytaj dalej ...

Kiedy niejednoznaczna dokumentacja przetargowa obciąża zamawiającego?

Ludmiła Kitaszewska, 21 października 2019

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy dokładnie ocenić ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych kosztów. Mogą one stanowić oś sporu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju stoi na drodze i patrzy przez lornetkę w tle błękitno-różowe niebo

Czy można wskazać w SIWZ, że określone informacje nie będą uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa?

Ludmiła Kitaszewska, 17 października 2019

Istnieje taka kategoria danych, która nie może być skutecznie zastrzeżona przez wykonawcę. Mianowicie chodzi o informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

czytaj dalej ...

Kiedy powiązania między wykonawcami mogą świadczyć o niedozwolonym porozumieniu?

Ludmiła Kitaszewska, 14 października 2019

Takie okoliczności jak podpisanie dwóch ofert przez jedną i tę samą osobę, złożenie jednakowych oświadczeń wraz z ofertą, brak uzupełnienia niezbędnych dokumentów czy nawet wzajemne udostępnianie sobie zasobów technicznych powinny wzbudzić wątpliwości zamawiającego co do niedozwolonego porozumienia między wykonawcami.

czytaj dalej ...

Czy zamawiający musi poszukiwać dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia publicznego?

Ludmiła Kitaszewska, 10 października 2019

W sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza

czytaj dalej ...

Czy zaniżenie ceny jednostkowej może skutkować odrzuceniem oferty?

Ludmiła Kitaszewska, 7 października 2019

Możliwość odrzucenia oferty należy rozpatrywać łącznie z regulacją dotyczącą wzywania o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (w myśl art. 90 ust. 1 PZP).

czytaj dalej ...

Czy informacje zawarte w repozytorium e-Certis trzeba dodatkowo weryfikować?

Ludmiła Kitaszewska, 3 października 2019

Dokonując oceny otrzymanych od podmiotu zagranicznego zaświadczeń czy dokumentów, zamawiający powinien pamiętać, że dane umieszczone w e-Certis nie stanowią źródeł prawa i mają charakter pomocniczy.

czytaj dalej ...

UZP wyjaśnia możliwość podwyższenia wynagrodzenia wykonawców

Ludmiła Kitaszewska, 30 września 2019

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą wykładni przepisów PZP, w szczególności art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 PZP w kontekście problemu waloryzacji

czytaj dalej ...

mężczyzna w garniturze i z teczką skaczący nad zerwanym mostem, w tle miasto i zachmurzone niebo

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Ludmiła Kitaszewska, 29 września 2019

Przepis art. 17 ust. 1 PZP zawiera katalog sytuacji, w których osoby wykonujące po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają obowiązkowemu wyłączeniu z postępowania. Celem tej regulacji jest zagwarantowanie jak największego obiektywizmu i bezstronności tych osób. W celu wykazania istnienia bądź braku okoliczności powodujących wyłączenie, osoby wykonujące czynności w postępowaniu zobowiązane są […]

czytaj dalej ...