Blog

Zamawiający nie może się domyślać jaki produkt oferuje wykonawca

Ludmiła Kitaszewska, 27 lipca 2019


Niezłożenie przez wykonawcę jednoznacznego oświadczenia co do skonkretyzowanego przedmiotu oferty powoduje, że braku tego nie można uzupełnić wyjaśnieniami.

Takie wyjaśnienia musiałyby bowiem ingerować w treść oświadczenia złożonego w ofercie – do takiego wniosku doszła KIO wyroku z dnia 25 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: KIO 652/19). W stanie faktycznym sprawy zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę technicznych środków materiałowych oraz części zamiennych. Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie jednego z zadań, z uwagi na wadę postępowania, która w jego ocenie była nieusuwalna i uniemożliwiała zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wada miała skutkować tym, że zamawiający nie był w stanie ustalić jakiego rodzaju produkt zaoferował wykonawca w ofercie.

Powyższe wynikało z tego, że w trakcie postępowania zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ wprowadzając możliwość zaoferowania produktów równoważnych do produktu referencyjnego – palnika RIELLO 40G2. Przy czym oferując produkt równoważny wykonawca miał obowiązek złożyć wraz z ofertą kartę katalogową urządzenia potwierdzającą spełnianie określonych w SIWZ wymagań oraz deklarację zgodności WE. Na skutek niedopatrzenia, dokonując zmiany SIWZ zamawiający nie wprowadził odpowiednich zmian do formularza ofertowego i cenowego, które umożliwiałyby podanie przez wykonawców w ofercie nazwy oferowanego produktu.

W ocenie odwołującego, który złożył ofertę w rzeczonym postępowaniu, ale nie załączył kart katalogowych ani deklaracji zgodności, zamawiający nie miał podstaw do unieważnienia postępowania.  Jego zdaniem gospodarz postępowania powinien zwrócić się do oferentów z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 PZP, polegających na wskazaniu, czy ewentualny brak karty katalogowej i deklaracji zgodności WE był celowy i w konsekwencji dany wykonawca oferuje produkt RIELLO, czy jednak przedmiotem oferty są palniki równoważne.

Jednak czy zastosowanie trybu wyjaśnień byłoby prawidłowe? W myśl art. 87 ust. 1 PZP niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści (z pewnymi wyjątkami).

Z tego też względu Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego. Z treści oferty odwołującego, w szczególności z zapisu „Palnik RIELLO 40G2 Kompletny lub równoważny” nie wynikało bowiem, jaki konkretny produkt stanowi przedmiot tej oferty. W ocenie Izby, z samego faktu, że wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów (karty katalogowej i deklaracji zgodności WE) dla produktu równoważnego, nie można wnioskować, że oferta obejmowała palnik RIELLO 40G2. Nie ma przy tym znaczenia dla oceny treści złożonej oferty późniejsze pismo wykonawcy zawierające doprecyzowanie tego faktu. Izba podkreśliła, że brak złożenia w sposób jednoznaczny oświadczenia co do przedmiotu oferty nie możne być uzupełniony w drodze późniejszych wyjaśnień. Wyjaśnienia takie musiałyby bowiem ingerować w niedopuszczalny sposób w treść oświadczenia złożonego w ofercie.