Blog

Zamawiający musi uzasadnić obiektywne potrzeby opisując przedmiot zamówienia

Ludmiła Kitaszewska, 20 lipca 2019

W jednym z niedawnych wyroków, KIO rozpatrywała spór dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem była dostawa tabletów z akcesoriami

dla Poczty Polskiej S.A. (por. wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt: KIO 823/19).Przedmiot zamówienia obejmował m.in. dostawę 20 000 sztuk tabletów z możliwością rozszerzenia dostaw w ramach prawa opcji o dodatkowe 10 000 sztuk. Urządzenia, które zamierzał nabyć zamawiający przeznaczone miały być głownie do potwierdzania doręczenia przesyłek z użyciem elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru opatrywanego odręcznym podpisem składanym na ekranie urządzenia.

Przedmiotem sporu było określenie przez zamawiającego maksymalnego rozmiaru matrycy urządzenia. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w taki sposób, że dopuścił urządzenie o przekątnej 9’’ pomimo, że jak sam wyjaśnił,  na rynku nie występują tablety o tej przekątnej, a więc faktycznie dopuścił jedynie urządzenia mniejsze, o przekątnej do 8,3’’. Następnie zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ – zmniejszając wielkość przekątnej matrycy do 7’’– 8,3’’. Zamawiający wyjaśnił, że na ryku są dostępne cztery urządzenia spełniające parametry określone w SIWZ (m.in. Samsung, Zebra oraz Fujitsu).

Jeden z wykonawców zaskarżył tak określony opis przedmiotu zamówienia jako utrudniający uczciwą konkurencję. Wskazywał, że zamawiający określił nieuzasadnione wymagania co do przedmiotu zamówienia, jednocześnie ograniczając krąg wykonawców zdolnych do jego realizacji. Wykonawca ten chciał zaoferować tablet Microsoft o przekątnej matrycy 10”. Argumentował, że oprócz tabletu marki Samsung, pozostałe produkty spełniające kryteria zamawiającego pochodzą z tzw. wyższej półki cenowej. Są to również urządzenia o innym przeznaczeniu, z „pancerną” obudową, która zwiększa wymiary urządzenia, pomimo posiadania matrycy o wielkości przekątnej spełniającej wymagania zamawiającego. Natomiast urządzenie Fujitsu nie jest dostępne na rynku ze względu na zakończenie jego produkcji. Odwołujący wskazał, że rozszerzenie dopuszczalnej wielkości matrycy nie ograniczy funkcjonalności urządzenia.

Zdaniem zamawiającego, odwołujący nie może wymagać od niego wprowadzenia do SIWZ treści, które są dla odwołującego optymalne, z pominięciem realnych potrzeb zamawiającego. Zamawiający ma bowiem prawo do opisania przedmiotu zamówienia w taki sposób, który jest dla niego korzystny z punktu widzenia efektów realizacji zamówienia.

Izba uznała zarzut za zasadny. Zamawiający nie wykazał bowiem, że rozmiar matrycy w zakresie określonym  SIWZ (następnie zmniejszony w wyniku modyfikacji SIWZ) wynika z uzasadnionych i obiektywnych potrzeb zamawiającego. Przede wszystkim rozmiar matrycy nie wynika z potrzeb użytkowników ani wymagań klientów, nie ma także wpływu na funkcjonalność, bo nie przekłada się na masę urządzenia.

 

Izba przyjęła, że zamawiający może skutecznie zakwestionować zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 PZP jeśli wykaże, że opis przedmiotu zamówienia ma źródło w jego uzasadnionych potrzebach lub przez wykazanie, że wymagania SIWZ spełniają inne produkty w sposób zapewniający konkurencję. Zamawiający nie wykazał, że przedstawione produkty, oprócz urządzenia Samsung, są możliwe do zaoferowania w postępowaniu. Ponadto, brak określenia przez zamawiającego w SIWZ wymiarów tabletów, potwierdzało, że zamawiający ograniczając wielkość matrycy nie ograniczył wielkości urządzenia (wraz z obudową), co umożliwiało faktycznie zaoferowanie urządzenia znacznie większego, niż maksymalny wymiar matrycy.