Blog

Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert

Ludmiła Kitaszewska, 21 lipca 2019

Zamawiający, inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, mogą stosować cenę jako jedynie kryterium ceny ofert, która – w przypadku tej kategorii zamawiających – jest zawsze kryterium legalnym – tak orzekła

KIO w wyroku z dnia 27 maja 2019 r, sygn. akt KIO 719/19. W stanie faktycznym sprawy zamawiający – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, którego przedmiotem była „usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych”. Jeden z wykonawców wniósł odwołanie wobec treści SIWZ zarzucając zamawiającemu, iż ten niezasadnie zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert cenę, podczas, gdy w świetle przedmiotu zamówienia zasadne było ustanowienie kryteriów jakościowych odnoszących się do parametrów technicznych, funkcjonalnych i innowacyjnych.

Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu zmiany kryterium oceny ofert w ten sposób, że cena oferty będzie stanowiła kryterium o wadze 60%, natomiast drugim kryterium będzie łatwość montażu modułów komunikacyjnych o wadze 40%. Zgodnie z żądaniem odwołującego, sposób oceny kryterium jakościowego powinien uwzględniać między innymi takie aspekty jak sposób montażu czy sposób konfiguracji modułu. Zdaniem odwołującego uwzględnienie w kryteriach oceny ofert aspektów jakościowych i technicznych w zakresie łatwości montażu modułów będzie korzystne dla zamawiającego pod względem ekonomicznym, w jak również będzie premiowało wykonawców, którzy zaoferują takie rozwiązanie, które nie będzie generowało dla zamawiającego konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie zarzutu. Wskazał, że jako zamawiający sektorowy miał prawo zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Argumentował, że nie obowiązują go ograniczenia w ustalaniu kryteriów oceny ofert, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP. Zgodnie z tym przepisem zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy podmioty te określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Izba rozpoznając sprawę przychyliła się do stanowiska zamawiającego, wskazując, że polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ograniczenia możliwości zastosowania jako jedynego kryterium oceny ofert ceny, ale jedynie w stosunku do niektórych kategorii podmiotów zamawiających. Zgodnie z art. 91 ust. 2a PZP ograniczenie to dotyczy jedynie zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 PZP tj. jednostek sektora finansów publicznych oraz o państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zamawiającym w przedmiotowej sprawie było Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., które nie mieściło się w żadnej z ww. kategorii podmiotów.

Co ważne, Izba w ogólne nie analizowała w tym przypadku czy postulaty odwołującego dotyczące kryteriów jakościowych są zasadne, przyjmując, że niezależnie od tych ustaleń zamawiający działał w granicach prawa.