Blog

Czy warto robić printscreen-y z procesu składania oferty?

Ludmiła Kitaszewska, 11 lipca 2019

Wykonawca kwestionujący prawidłowość technicznej czynności zamawiającego, nie może ograniczyć się do polemiki z rezultatami tej czynności, lecz powinien podjąć

próbę wskazania wady w postępowaniu zamawiającego – tak orzekła KIO w wyroku z dnia 14 czerwca 2019 roku, sygn. akt: KIO 994/19.

Sprawa dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie wycinki drzew i odtworzenia pasa technologicznego, które zamawiający prowadził za pośrednictwem miniPortalu. W rzeczonym postępowaniu zamawiający poinformował wykonawcę o odrzuceniu jego oferty. W uzasadnieniu tej czynności wskazał, że w toku otwarcia ofert wystąpił błąd uniemożliwiający odszyfrowanie oferty wykonawcy. Zamawiający zwrócił się zatem do UZP w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i otrzymał informację, z której wynikało, że wykonawca składając ofertę podał numer ID postępowania, który nie istnieje w bazie miniPortalu. W konsekwencji zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 PZP uznając, że jest ona niezgodna z treścią SIWZ.

Wykonawca nie zgodził się z decyzją zamawiającego i złożył odwołanie do KIO. Argumentował przy tym, że dla ustalenia stanu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ konieczne jest porównanie ich treści i wskazanie istotnych rozbieżności merytorycznych. Skoro zamawiający nie mógł w ogóle zapoznać się z treścią oferty odwołującego, to tym bardziej nie mógł stwierdzić obszaru niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. Wykonawca zarzucił również zamawiającemu naruszenie przepisu art. 10b PZP, który to przepis statuuje odpowiedzialność zamawiającego za zapewnienie wykonawcom rozwiązań informatycznych przeznaczonych do komunikacji w toku postępowania. Jego zdaniem oferta została prawidłowo zaszyfrowana, natomiast wszelkie problemy z jej odczytaniem wynikały z działania systemu informatycznego udostępnionego przez zamawiającego.

Zamawiający bronił przed Izbą swojego stanowiska. Wskazywał, że możliwe jest wprowadzenie i zaszyfrowanie oferty z błędnym ID postępowania na miniPortalu, ale już wprowadzenie błędnego ID postępowania na ePuap powoduje niemożliwość odszyfrowania przez Zamawiającego złożonej oferty za pomocą udostępnionego klucza prywatnego. Co kluczowe taki błąd jest spowodowany wyborem samego wykonawcy w zakresie sposobu identyfikacji postępowania. Wykonawca składając ofertę za pośrednictwem miniPortalu wybiera bowiem rodzaj identyfikatora postępowania o udzielenie zamówienia. Może to być albo numer ogłoszenia TED albo ogłoszenia BZP albo wewnętrzny numer zamawiającego dla postępowań bez ogłoszenia w TED lub BZP.

Izba uznała, że w rozpoznawanej sprawie wykonawca w formularzu w sekcji „Rodzaj identyfikatora postępowania” identyfikował postępowanie przez „Numer Identyfikacyjny Postępowania Miniportal”, błędnie w następną rubrykę wpisując numer ogłoszenia w publikatorze TED, zamiast oznaczenia postępowania nadanego przez zamawiającego. Zatem to błąd wykonawcy spowodował niemożność otworzenia oferty.

Izba oddaliła odwołanie uznając, że w toku postępowania odwoławczego wykonawca nie podjął nawet próby wykazania nieprawidłowości w działaniu zamawiającego. Konieczne byłoby bowiem wskazanie gdzie zawiódł system, którym operuje zamawiający – czemu odwołujący nie sprostał. Przede wszystkim nie przedstawił żadnych dokumentów czy zrzutów z ekranu (printscreenów) dla procesu szyfryzacji na ePuapie właściwej oferty.