UZP wyjaśnia możliwość podwyższenia wynagrodzenia wykonawców

Ludmiła Kitaszewska, 30 września 2019

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą wykładni przepisów PZP, w szczególności art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 PZP w kontekście problemu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców w trakcie realizacji zamówienia publicznego (więcej  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego). Stanowisko UZP stanowi odpowiedź na pojawiające się wątpliwości w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian umów zawieranych w reżimie zamówień […] ... czytaj dalej

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą wykładni przepisów PZP, w szczególności art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 PZP w kontekście problemu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców w trakcie realizacji zamówienia publicznego (więcej  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego). Stanowisko UZP stanowi odpowiedź na pojawiające się wątpliwości w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych poprzez podwyższenie należnego wykonawcy wynagrodzenia. (więcej…)

zwiń

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Ludmiła Kitaszewska, 29 września 2019

Przepis art. 17 ust. 1 PZP zawiera katalog sytuacji, w których osoby wykonujące po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają obowiązkowemu wyłączeniu z postępowania. Celem tej regulacji jest zagwarantowanie jak największego obiektywizmu i bezstronności tych osób. W celu wykazania istnienia bądź braku okoliczności powodujących wyłączenie, osoby wykonujące czynności w postępowaniu zobowiązane są […] ... czytaj dalej

Przepis art. 17 ust. 1 PZP zawiera katalog sytuacji, w których osoby wykonujące po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają obowiązkowemu wyłączeniu z postępowania. Celem tej regulacji jest zagwarantowanie jak największego obiektywizmu i bezstronności tych osób. W celu wykazania istnienia bądź braku okoliczności powodujących wyłączenie, osoby wykonujące czynności w postępowaniu zobowiązane są do złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim członków komisji przetargowej. (więcej…)

zwiń

Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

Ludmiła Kitaszewska, 22 września 2019

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania jest przesłanka dotycząca rzetelności wykonawcy. Stanowi o niej art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP, który dopuszcza wykluczenie takiego wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość. Powyższa możliwość dotyczy w szczególności sytuacji, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie […] ... czytaj dalej

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania jest przesłanka dotycząca rzetelności wykonawcy. Stanowi o niej art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP, który dopuszcza wykluczenie takiego wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość. Powyższa możliwość dotyczy w szczególności sytuacji, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. (więcej…)

zwiń

Kryteria równoważności powinny zostać sformułowane w formie katalogu zamkniętego

Ludmiła Kitaszewska, 18 września 2019

Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWZ. Co ważne, wymogi co do równoważności muszą być podane precyzyjnie. Jest to niezbędne, z jednej strony po to, aby zamawiający mógł jednoznacznie przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej, aby wykonawcy mieli jasność co do […] ... czytaj dalej

Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWZ. Co ważne, wymogi co do równoważności muszą być podane precyzyjnie. Jest to niezbędne, z jednej strony po to, aby zamawiający mógł jednoznacznie przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej, aby wykonawcy mieli jasność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia.

Wprawdzie większość zamawiających zdaje sobie sprawę z zakazu opisywania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to jednak nadal zmagają się oni z problemem prawidłowego dopuszczenia równoważności. Tak było choćby w jednej ze spraw rozpoznawanych przez KIO (por. wyrok z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1137/19), dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie dostawy sprzętu medycznego.

Zamawiający prowadząc rzeczone postępowanie dopuścił rozwiązania równoważne w ten sposób, że wskazał, iż: „dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że oferowany przedmiot jest podobny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca w ofercie wykaże, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno -eksploatacyjno -użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanych w poniższym załączniku przedmiotu zamówienia.” Jeden z wykonawców zaskarżył tak opisaną równoważność, uznając, iż pozostawia ona zbyt dużą uznaniowość po stronie zamawiającego.

KIO uznała, że działanie zamawiającego jest sprzeczne z dyspozycją art. 29 ust. 3 PZP i godzi w podstawową zasadę zamówień publicznych, jaką jest przejrzystość postępowania. Izba podkreśliła, że kryteria równoważności powinny zostać sformułowane w formie katalogu zamkniętego. Zamawiający, który posługuje się pojęciami niedookreślonymi, pozostawia sobie zbyt dużą swobodę decyzyjną. Otwarty katalog przesłanek równoważności produktów określony w SIWZ poprzez użycie zwrotów „itp.”, „przykładowo „, powoduje, że nie wiadomo, jakimi jeszcze ewentualnymi, innymi kryteriami może posłużyć się zamawiający przy ocenie równoważności, a zatem jego decyzja co do oceny czy zaoferowany produkt jest równoważny jest uznaniowa. Dodatkowo taki zapis zastrzega dla zamawiającego możliwość dowolnej oceny ofert, gdyż dopiero w trakcie ich badania wykonawcy mogą dowiedzieć się, które parametry są dla zamawiającego istotne, a które nie.

Warto pamiętać, że rozwiązanie równoważne nie musi być wcale rozwiązaniem identycznym z rozwiązaniem referencyjnym. Często bowiem jest tak, że produkty referencyjne składają się z całego zestawu cech technicznych, z których tylko niektóre mają charakter kluczowy z punktu widzenia zamawiającego. Takie ujęcie równoważności, które zakłada, że wszystkie bez wyjątku parametry techniczne oferowanego produktu mają być „równe lub lepsze” albo „nie gorsze”, jest pozorne i wymusza na wykonawcach obowiązek zaoferowania wyłącznie rozwiązania referencyjnego. Często bowiem produkt czy urządzenie o klasę wyższe od referencyjnego może zawierać jakiś nieistotny parametr techniczny, który będzie gorszy od parametrów rozwiązania referencyjnego, co w takim wypadku skutkuje odrzuceniem oferty.

 

zwiń

Jakie możliwości ma wykonawca, gdy zamawiający odmawia wystawienia referencji?

Ludmiła Kitaszewska, 17 września 2019

Gdy zamawiający bezzasadnie odmawia wystawienia referencji dotyczących realizacji usługi, wykonawca jest uprawniony do posłużenia się oświadczeniem własnym w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – tak orzekła KIO w sprawie o sygn. akt KIO 1083/19. W stanie faktycznym sprawy zamawiający postawił warunek zdolności technicznej lub zawodowej, w ramach którego wymagał od oferentów wykazania się […] ... czytaj dalej

Gdy zamawiający bezzasadnie odmawia wystawienia referencji dotyczących realizacji usługi, wykonawca jest uprawniony do posłużenia się oświadczeniem własnym w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – tak orzekła KIO w sprawie o sygn. akt KIO 1083/19.

W stanie faktycznym sprawy zamawiający postawił warunek zdolności technicznej lub zawodowej, w ramach którego wymagał od oferentów wykazania się realizacją usług w zakresie technicznej obsługi odbiorców energii elektrycznej oraz eksploatacji układów pomiarowych. Jeden z wykonawców, chcąc przedstawić jako usługę referencyjną jedną z usług realizowanych na rzecz poprzednika prawnego zamawiającego, zwrócił się do niego z wnioskiem o wystawienie referencji. Za pierwszym razem zamawiający odmówił, wskazując, iż nie ma obowiązku wystawiania referencji oraz wykonawca winien uregulować zaległość wynikającą z noty obciążeniowej wystawionej przez zamawiającego. Zamawiający niemożność wystawienia referencji wywodził z faktu nienależytego wykonania usługi wskazanej w wykazie. W ocenie zamawiającego wykonawca wykonał poprzednią umowę niezgodnie z obowiązującymi procesami i instrukcjami, czego potwierdzeniem jest wystawiona nota obciążeniowa. Zamawiający dopiero po uregulowaniu przez wykonawcę należności wynikających z noty, jednak już po upływie terminu do złożenia dokumentów, wystawił wykonawcy poświadczenie realizacji usługi. Wobec braku referencji, wykonawca skorzystał z oświadczenia własnego stwierdzającego należyte wykonanie referencyjnej usługi, po czym został wykluczony z postępowania przez zamawiającego. (więcej…)

zwiń

W jaki sposób zamawiający sektorowy ma żądać informacji z KRK, aby nie naruszyć przepisów ustawy?

Ludmiła Kitaszewska, 16 września 2019

Zakres przesłanek wykluczenia obowiązujących w przypadku zamówień sektorowych jest węższy niż w przypadku zamówień klasycznych. Zgodnie bowiem z treścią art. 133 ust. 4 PZP w przypadku zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP (skazanie wykonawcy, będącego osobą fizyczną za przestępstwa dotyczące […] ... czytaj dalej

Zakres przesłanek wykluczenia obowiązujących w przypadku zamówień sektorowych jest węższy niż w przypadku zamówień klasycznych. Zgodnie bowiem z treścią art. 133 ust. 4 PZP w przypadku zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP (skazanie wykonawcy, będącego osobą fizyczną za przestępstwa dotyczące zatrudniania cudzoziemców) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP,  jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP (skazanie reprezentantów lub wspólników wykonawcy, niebędącego osobą fizyczną za przestępstwa dotyczące zatrudniania cudzoziemców). (więcej…)

zwiń

Czy błąd w zakresie ilości asortymentu może być kwalifikowany jako „inna omyłka”?

Ludmiła Kitaszewska, 15 września 2019

Z niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ mamy do czynienia gdy zawartość oferty nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia albo sposobu jego wykonania wymogom ukształtowanym przez zamawiającego. Niezgodność taka stanowi przesłankę odrzucenia oferty z postępowania, jednak z zastrzeżeniem przepisów dotyczących poprawiania omyłek w ofercie. Właśnie obowiązku poprawienia przez zamawiającego omyłki wykonawcy dotyczył jeden z niedawnych […] ... czytaj dalej

Z niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ mamy do czynienia gdy zawartość oferty nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia albo sposobu jego wykonania wymogom ukształtowanym przez zamawiającego. Niezgodność taka stanowi przesłankę odrzucenia oferty z postępowania, jednak z zastrzeżeniem przepisów dotyczących poprawiania omyłek w ofercie. Właśnie obowiązku poprawienia przez zamawiającego omyłki wykonawcy dotyczył jeden z niedawnych wyroków KIO (por. wyrok z dnia 1 lipca 2019 r., sygn. akt: KIO 1123/19).

W stanie faktycznym sprawy zamawiający prowadził postępowanie w przedmiocie dostawy aparatów powietrznych ze sprężonym powietrzem oraz masek do tych aparatów w łącznej ilości 60 sztuk. Było to drugie postępowanie wszczęte w tym przedmiocie, pierwsze postępowanie (obejmujące ilość 80 sztuk) zostało unieważnione przez

(więcej…)

zwiń

Czy można powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia?

Ludmiła Kitaszewska, 11 września 2019

Zamawiający ma obowiązek wykluczyć z postępowania takiego wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik lub osoba wykonująca pracę ... czytaj dalej

Zamawiający ma obowiązek wykluczyć z postępowania takiego wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik lub osoba wykonująca pracę (więcej…)

zwiń

Udostępnianie zasobów

Ludmiła Kitaszewska, 30 sierpnia 2019

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednakże w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy podmiot trzeci udostępnia takie zdolności jak doświadczenie, to zobowiązany jest do realizacji robót, do wykonania których rzeczone zdolności są wymagane. W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przed KIO (por. wyrok z dnia 7 czerwca 2019 r., […] ... czytaj dalej

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednakże w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy podmiot trzeci udostępnia takie zdolności jak doświadczenie, to zobowiązany jest do realizacji robót, do wykonania których rzeczone zdolności są wymagane. W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przed KIO (por. wyrok z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 930/19) przedmiotem sporu było to, czy oświadczenie wykonawcy w zakresie podwykonawstwa wskazane w ofercie oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego do

(więcej…)

zwiń

Informacje wprowadzające zamawiającego w błąd

Ludmiła Kitaszewska, 29 sierpnia 2019

Informacje podawane na potrzeby ustalenia, czy oferta spełnia parametry opisu przedmiotu zamówienia należy zaliczyć do tej kategorii informacji,które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu ... czytaj dalej

Informacje podawane na potrzeby ustalenia, czy oferta spełnia parametry opisu przedmiotu zamówienia należy zaliczyć do tej kategorii informacji,które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu

(więcej…)

zwiń