ZESPÓŁ

Mecenas Maciej Gramza Partner Zarządzający Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych GJW

MACIEJ GRAMZA

RADCA PRAWNY

Założyciel Kancelarii Radców Prawnych GJW. Kieruje praktykami energetyczną oraz prawa zamówień publicznych i procedur zakupowych. Jego specjalizacja obejmuje również obsługę procesów transakcyjnych (M&A, pozyskiwanie finansowania, reorganizacje) oraz procesów inwestycyjnych.

Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspierał w wielu projektach biznesowych w obszarach: doradztwa regulacyjnego, zamówień publicznych, procedur zakupowych, procesów transakcyjnych, przygotowania oraz realizacji inwestycji, pozyskiwania finansowań, prawa konkurencji oraz projektów IT.

Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Zapewniał wsparcie na etapie przygotowania oraz przeprowadzania wielu złożonych merytorycznie procedur o znaczących wartościach. Przeprowadzał szkolenia, brał udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement, wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych.

W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych. Doradzał w wielu projektach o kluczowym znaczeniu dla sektora elektroenergetycznego. Legitymuje się też doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych.

Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Anna Gudańska Radca Prawny w Kancelarii Radców Prawnych Gramza Jenerowicz GJW

ANNA GUDAŃSKA

radca prawny

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz opracowywaniu dokumentacji transakcyjnych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu analiz prawnych oraz opracowywaniu i negocjowaniu projektów umów. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie  wieloaspektowej pomocy prawnej  dla spółek sektora elektroenergetycznego.

Świadczyła pomoc prawną w wielu złożonych projektach biznesowych, m.in. w toku procesu zbywania aktywów EDF Investment SAS w Polsce, w projekcie zawierania umowy inwestycyjnej związanej z nabyciem przez inwestorów większościowego pakietu akcji Polimex-Mostostal S.A., czy też w toku projektu tworzenia Centrum Usługi Wspólnych w Grupie Kapitałowej ENEA. Zajmowała się też prawem ochrony konkurencji, była m.in. wiodącym prawnikiem w toku prac związanych z uzyskaniem zgody UOKiK na koncentrację związaną z utworzeniem przez Enea S.A. i Energa S.A. wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Elektrowni Ostrołęka.

Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową. Przed rozpoczęciem współpracy z GJW przez cztery lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Wpisana na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Prawnych w Poznaniu.

Ewa Rostkowska Radca prawny Kancelarii Radców Prawnych GJW

EWA ROSTKOWSKA

Radca Prawny

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w obsłudze projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Wspiera klientów w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, w ramach programów takich jak POIR, WRPO, RPLB, POIŚ i in. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie  wieloaspektowej pomocy prawnej  dla spółek sektora elektroenergetycznego.

Jej specjalizacja obejmuje również prawo pracy. Doradza w kwestiach związanych z rekrutacją pracowników, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunków pracy, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, BHP, opracowywaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, motywacją płacową i świadczeniami pozapłacowymi. Opracowywała oraz negocjowała kontrakty menedżerskie.

Doradzała w toku procesu negocjowania układu zbiorowego pracy, sporządzała protokoły dodatkowe do ZUZP oraz opracowywała wykładnię postanowień ZUZP. Wielokrotnie doradzała w procesie restrukturyzacji pracodawców, w tym przejścia zakładu pracy w trybie art. 23(1) KP.

Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową. Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią GJW pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy.

Reprezentuje klientów realizujących projekty unijne w toku kontaktów z instytucjami finansującymi (m.in. na etapie  kontroli wniosków o płatność). Posiada doświadczenie w występowaniu  przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Legitymuje się doświadczeniem zdobytym w wielu złożonych projektach biznesowych. Uczestniczyła w pracach związanych z uzyskaniem zgody UOKiK na koncentrację związaną z utworzeniem przez Enea S.A. i Energa S.A. wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Elektrowni Ostrołęka, świadczyła usługi doradztwa prawnego w toku wieloaspektowego projektu zakupowego realizowanego przez jedną z największych grup kapitałowych w Polsce. Rocznie zapewnia wsparcie prawne ponad stu procesom zakupowym, w tym m.in. w toku wielu projektów badawczo-rozwojowych.

Doradzała w toku inwestycji związanych z budową farm wiatrowych, prowadziła szkolenia z zakresu prawa energetycznego, publikuje w prawniczych portalach tematycznych.

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America w USA. Biegle posługuje się językami angielskim.

Ludmiła Kitaszewska Radca Prawny w Kancelarii Radców Prawnych GJW

LUDMIŁA KITASZEWSKA

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Jest odpowiedzialna za kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych oraz prawa pracy. Klientom zapewnia bieżące wsparcie w całym procesie udzielaniazamówień publicznych oraz na etapie realizacji kontraktów. Sporządza, negocjuje i opiniuje umowy cywilne oraz handlowe, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Ocenia planowane transakcje pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej wspierała zarówno wykonawców jak i zamawiających na wszystkich etapach udzielania zamówienia publicznego. Doradzała jednostkom sektora finansów publicznych, instytucjom kultury oraz przedsiębiorcom, w tym sektorowym. Uczestniczyła także w procesie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie analizowała zasadność wymierzania korekt finansowych dla beneficjentów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, które zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako prawnik in-house w spółce o zasięgu międzynarodowym.

Legitymuje się też bogatym doświadczeniem procesowym w zakresie sporów pracowniczych i gospodarczych. Z sukcesem reprezentowała przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tomasz Banaszak Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych GJW w Poznaniu

TOMASZ BANASZAK

RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy unijnych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów zakupowychrealizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Wspiera klientów w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, w ramach programów takich jak POIR, WRPO, RPLB, POIŚ i in.

Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, spółek komunalnych, samorządowych instytucji kultury i przedsiębiorstw z branży energetycznej (m.in. operatora sieci gazowniczej).

W ramach swojej dotychczasowej praktyki zawodowej doradzał wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowania o udzielania zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji zamówienia. Zapewniał obsługę projektów infrastrukturalnych (budynki kubaturowe) realizowanych przez jedną z poznańskich uczelni wyższych.

Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią GJW pracował na stanowisku urzędniczym w jednostce administracji rządowej, gdzie samodzielnie prowadził sprawy z zakresu zamówień publicznych, w tym m.in. odpowiadał za przygotowanie dokumentacji przetargowych oraz zapewniał wsparcie prawne w toku postępowań. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu przedsiębiorstw zdobyte podczas pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Wielokrotnie występował przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Regionalną i Główną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz reprezentował zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Aktualnie zaangażowany w obsługę prawną inwestycji realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zapewnia także bieżącą pomoc prawną w toku postępowań zakupowych(w tym postępowań prowadzonych w trybach PZP).

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.