AKTUALNOŚCI

ZBIÓRKA KSIĄŻEK DLA DZIECI

15 maja 2018

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zbiórce Książek Dla Dzieci, którą organizujemy wraz z Fundacją Junior. Książki nowe lub używane, w stanie idealnym zbieramy dla dzieci i młodzieży z poznańskich szkół podstawowych i domów dziecka. Zbiórka trwa do końca maja 2018 roku. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku. ... czytaj dalej

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zbiórce Książek Dla Dzieci, którą organizujemy wraz z Fundacją Junior.

Książki nowe lub używane, w stanie idealnym zbieramy dla dzieci i młodzieży z poznańskich szkół podstawowych i domów dziecka. Zbiórka trwa do końca maja 2018 roku. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku.

Zbiórka Książek Dla Dzieci

zwiń

Kancelaria GJW zajęła 6. miejsce w Wielkopolsce w Rankingu Rzeczpospolitej 2018

25 kwietnia 2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w opublikowanym 24 kwietnia w Rzeczpospolitej Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018 Kancelaria Prawna GJW została sklasyfikowana na 6. miejscu w Wielkopolsce! ... czytaj dalej

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w opublikowanym 24 kwietnia w Rzeczpospolitej Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018 Kancelaria Prawna GJW została sklasyfikowana na 6. miejscu w Wielkopolsce!

Oznacza to awans o 3 pozycje w rankingu kancelarii działających w naszym regionie. W ujęciu ogólnopolskim awansowaliśmy natomiast o 42 pozycje, zajmując 101. miejsce w rankingu uwzględniającym liczbę zatrudnionych adwokatów i radców prawnych.

Jesteśmy dumni z naszego zespołu prawników, którzy niezmiennie realizują strategię usług wyłącznie na najwyższym poziomie. Dziękujemy za zaufanie!

6. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej

 

zwiń

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Kancelaria GJW!

30 marca 2018

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Kancelaria GJW! ... czytaj dalej

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Kancelaria GJW!

zwiń

Nowelizacja prawa zamówień publicznych weszła w życie

8 sierpnia 2016

28 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju jest przede wszystkim wdrożenie unijnych dyrektyw (klasycznej 2014/24/UE i sektorowej 2014/25/UE)   Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: 1. wprowadzenie podziału na obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. ograniczenie obowiązków wykonawców w […] ... czytaj dalej

28 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju jest przede wszystkim wdrożenie unijnych dyrektyw (klasycznej 2014/24/UE i sektorowej 2014/25/UE)

 

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

1. wprowadzenie podziału na obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. ograniczenie obowiązków wykonawców w zakresie składania dokumentów potwierdzających m.in. spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

3. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP żąda się  od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona;

4. partnerstwo innowacyjne, jako nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego;

5. zwrócenie uwagi na kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, poprzez ich uwzględnienie w kryteriach oceny ofert obok ceny lub kosztu;

 

6. zwiększenie elastyczności dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne;

 

7. nadzór nad Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki.

zwiń

Nowe akty wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych

8 sierpnia 2016

28 lipca 2016 r. weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju z dziedziny zamówień publicznych ... czytaj dalej

28 lipca 2016 r. weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju z dziedziny zamówień publicznych (więcej…)

zwiń

Zmiana wynagrodzenia w umowach zawartych przed 19.10.2014 r.

16 września 2015

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która doprecyzowuje regulację odnoszącą się do dopuszczalności zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego związanych ze zmianami stawki podatku od […] ... czytaj dalej

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która doprecyzowuje regulację odnoszącą się do dopuszczalności zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego związanych ze zmianami stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Ustawa modyfikuje przepis przejściowy zawarty w art. 4 nowelizowanej ustawy zmieniającej, który odnosi się do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 19 października 2014 r., i wskazuje, że każda ze stron takiej umowy może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie.

Nowelizacja wskazuje jednocześnie, iż wynikająca z ww. negocjacji zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła nastąpić dopiero po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. Precyzuje nadto znaczenie pojęcia „odpgowiedniej zmiany wynagrodzenia”.

W ustawie z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831) nowelizacja ustala nowe brzmienie art. 5. Zmieniony przepis stanowi, iż w przypadku niezawarcia, w terminie miesiąca, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego będą mogły rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak ze skutkiem nie wcześniejszym niż na dzień 31 grudnia 2015 r.

Nowelizacja weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.

zwiń

WARSZTATY „PRAWO ENERGETYCZNE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH”

z udziałem ekspertów z Kancelarii GJW

1 kwietnia 2015

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 18-19 maja w Warszawie odbędą się warsztaty „Prawo energetyczne w praktyce przedsiębiorstw energetycznych”, które prowadzić będą eksperci z Kancelarii GJW – mec. Anna Gudańska, mec. Ewa Rostkowska, mec. Maciej Gramza oraz mec. Robert Jenerowicz. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie prawnym, które nabywali w czasie świadczenia usług na rzecz spółek energetycznych. […] ... czytaj dalej

tytułowaZ przyjemnością informujemy, iż w dniach 18-19 maja w Warszawie odbędą się warsztaty „Prawo energetyczne w praktyce przedsiębiorstw energetycznych”, które prowadzić będą eksperci z Kancelarii GJW – mec. Anna Gudańskamec. Ewa Rostkowskamec. Maciej Gramza oraz mec. Robert Jenerowicz. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie prawnym, które nabywali w czasie świadczenia usług na rzecz spółek energetycznych.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa energetycznego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami Ustawy o OZE. Nadto omówiona zostanie m.in. problematyka prawna nielegalnego poboru energii, a także zagadnienia dotyczące ryzyka sprzedawców związanego ze sprzedażą energii.

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje:
– Rynek energii w Polsce,
– Wytwarzanie energii w źródłach konwencjonalnych,
– Nowe zasady wsparcie odnawialnych źródeł energii uchwalone w ustawie o OZE,
– Problematyka przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
– Obrót hurtowy energią elektryczną,
– Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych,
– Odbiorca końcowy w świetle przepisów i nowych regulacji,
– Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.

Podsumowaniem dwudniowego szkolenia będzie dyskusja, w czasie której uczestnicy warsztatów usłyszą odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu prawa energetycznego.

Ze szczegółowym programem warsztatów można zapoznać się na stronie internetowej organizatora, firmy Langas Group, gdzie dostępny jest także formularz rejestracyjny.

 
zwiń

Zasady realizacji polityki spójności

w perspektywie finansowej 2014-2020

29 sierpnia 2014

W Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Na mocy ustawy następuje w szczególności przeniesienie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych z unijnymi wymogami na poziom państwa członkowskiego, wprowadzenie nowych instrumentów dotyczących rozwoju terytorialnego oraz określenie zasad informatyzacji procesu realizacji projektów. ... czytaj dalej

W Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Na mocy ustawy następuje w szczególności przeniesienie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych z unijnymi wymogami na poziom państwa członkowskiego, wprowadzenie nowych instrumentów dotyczących rozwoju terytorialnego oraz określenie zasad informatyzacji procesu realizacji projektów.

Nowelizacja zmienia także brzmienie art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przyznając Instytucjom Zarządzającym działającym na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 prawo do występowania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli doraźnej, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 13 września 2014 r.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1146/1

zwiń

Cena musi być widoczna

10 lipca 2014

W dniu 10 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług określającą sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej uregulowań. ... czytaj dalej

W dniu 10 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług określającą sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej uregulowań.

Ustawa wprowadza definicję legalną ceny, która została zaimplementowana także do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tą definicją pod pojęciem „ceny” należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, z tym zastrzeżeniem, że w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową, pod pojęciem towaru natomiast – energię.

Zgodnie z ustawą cena oraz cena jednostkowa towaru (usługi) powinny zostać uwidocznione w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W przypadku obniżki ceny ustawa nakazuje uwidaczniać także informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.

Za zaniechanie ww. obowiązków przez przedsiębiorców ustawa przewiduje karę pieniężną do wysokości 20 000 zł, a w przypadku powtarzających się naruszeń – 40 000 zł nakładaną w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Ustawa weszła w życie 25 lipca 2014 r.

zwiń

Zmiana definicji ceny

Nowa ustawa uaktualnia odesłanie definiujące pojęcie „ceny” na potrzeby prawa zamówień publicznych

26 lipca 2014

25 lipca b.r. wchodzi w życie ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o cenach. Art. 19 nowej ustawy zmienia także ustawę – Prawo zamówień publicznych. Zmiana polega tu na uaktualnieniu odesłania zawartego w art. 2 pkt 1 PZP definiującego pojęcie „ceny” na potrzeby prawa zamówień publicznych. ... czytaj dalej

25 lipca b.r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U., poz. 915), która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z późn. zm.). Art. 19 nowej ustawy zmienia także ustawę – Prawo zamówień publicznych. Zmiana polega tu na uaktualnieniu odesłania zawartego w art. 2 pkt 1 PZP definiującego pojęcie „ceny” na potrzeby prawa zamówień publicznych.

W nadanym nową ustawą brzmieniu, art. 2 pkt 1 PZP wskazuje, że ilekroć w ustawie mowa jest o cenie, należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Wchodząca w życie ustawa modyfikuje jednocześnie samą definicję „ceny”. Według zawartej w niej definicji legalnej „cena” oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Pojęcie to doprecyzowano jednocześnie w art. 3 ust. 2 ustawy, wskazując, że:

„W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”

zwiń