mężczyzna w garniturze z teczką skaczący nad przepaścią

Podwykonawstwo w zamówieniach na usługi i dostawy

Ludmiła Kitaszewska, 30 lipca 2019

Umowa o podwykonawstwo została zdefiniowana w art. 2 pkt 9b PZP, w myśl którego pod tym pojęciem należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

czytaj dalej ...

Zamawiający nie może się domyślać jaki produkt oferuje wykonawca

Ludmiła Kitaszewska, 27 lipca 2019

Niezłożenie przez wykonawcę jednoznacznego oświadczenia co do skonkretyzowanego przedmiotu oferty powoduje, że braku tego nie można uzupełnić wyjaśnieniami.

czytaj dalej ...

Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert

Ludmiła Kitaszewska, 21 lipca 2019

Zamawiający, inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, mogą stosować cenę jako jedynie kryterium ceny ofert, która – w przypadku tej kategorii zamawiających – jest zawsze kryterium legalnym – tak orzekła

czytaj dalej ...

Zamawiający musi uzasadnić obiektywne potrzeby opisując przedmiot zamówienia

Ludmiła Kitaszewska, 20 lipca 2019

W jednym z niedawnych wyroków, KIO rozpatrywała spór dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem była dostawa tabletów z akcesoriami

czytaj dalej ...

Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia

Ludmiła Kitaszewska, 19 lipca 2019

Wykonawca ma prawo wykazywać spełnianie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zasoby podmiotu trzeciego. Jednakże w zakresie warunków dotyczących wykształcenia,

czytaj dalej ...

Oryginał czy kopia gwarancji?

Ludmiła Kitaszewska, 16 lipca 2019

Niedawny spór rozpatrywany przed KIO dotyczył tego, czy dla zabezpieczenia oferty wystarczające jest złożenie kopii gwarancji wadialnej, czy też niezbędne jest dysponowanie przez zamawiającego oryginałem tego dokumentu (por. wyrok z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 830/19).

czytaj dalej ...

kobieta w garniturze i teczką wchodzi po schodach do nieba w tle błękitne lekko zachmurzone niebo

Zamawiający nie może ograniczyć prawa wykonawcy do żądania gwarancji zapłaty

Ludmiła Kitaszewska, 13 lipca 2019

Do umów w sprawach zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego , jeżeli przepisy  PZP nie stanowią inaczej.

czytaj dalej ...

Czy warto robić printscreen-y z procesu składania oferty?

Ludmiła Kitaszewska, 11 lipca 2019

Wykonawca kwestionujący prawidłowość technicznej czynności zamawiającego, nie może ograniczyć się do polemiki z rezultatami tej czynności, lecz powinien podjąć

czytaj dalej ...

Informacja o zdolności kredytowej to nie to samo co promesa

Ludmiła Kitaszewska, 30 czerwca 2019

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

czytaj dalej ...

Oferta podpisana podpisem zaufanym za pośrednictwem ePUAP podlega odrzuceniu

Ludmiła Kitaszewska, 26 czerwca 2019

Zgodnie z art. 10a ust. 5 PZP oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

czytaj dalej ...