Udostępnianie zasobów

Ludmiła Kitaszewska, 30 sierpnia 2019

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednakże w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy podmiot trzeci udostępnia takie zdolności jak doświadczenie, to zobowiązany jest do realizacji

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju biegnie asfaltem w tle góry i zachmurzone niebo

Informacje wprowadzające zamawiającego w błąd

Ludmiła Kitaszewska, 29 sierpnia 2019

Informacje podawane na potrzeby ustalenia, czy oferta spełnia parametry opisu przedmiotu zamówienia należy zaliczyć do tej kategorii informacji,które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu

czytaj dalej ...

kobieta czyta książkę siedząc po turecku na skałach w tle wzgórza i zachmurzone niebo

Czy odstąpienie od poprzedniej umowy uzasadnia wszczęcie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia?

Ludmiła Kitaszewska, 26 sierpnia 2019

W myśl art. 62 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli ze względu

czytaj dalej ...

Nadużycie prawa do składania wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Ludmiła Kitaszewska, 25 sierpnia 2019

„Nieusprawiedliwione w żaden sposób zaniechanie przekazania zamawiającemu wyczerpujących informacji co do wyceny kluczowych 

czytaj dalej ...

Czy zawsze przedłużenie ważności wadium musi się odbyć razem z przedłużeniem terminu związania ofertą?

Ludmiła Kitaszewska, 24 sierpnia 2019

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko

czytaj dalej ...

Czy wykonawcy mogą kwestionować brak dokonania podziału zamówienia na części?

Ludmiła Kitaszewska, 22 sierpnia 2019

Zasadą jest, że zamawiający może podzielić zamówienie na części,

czytaj dalej ...

Czy wykonawcy będący małżonkami mogą być uznani za grupę kapitałową?

Ludmiła Kitaszewska, 21 sierpnia 2019

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne

czytaj dalej ...

mężczyzna w garniturze z teczką skaczący nad przepaścią

Podwykonawstwo w zamówieniach na usługi i dostawy

Ludmiła Kitaszewska, 30 lipca 2019

Umowa o podwykonawstwo została zdefiniowana w art. 2 pkt 9b PZP, w myśl którego pod tym pojęciem należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

czytaj dalej ...

Zamawiający nie może się domyślać jaki produkt oferuje wykonawca

Ludmiła Kitaszewska, 27 lipca 2019

Niezłożenie przez wykonawcę jednoznacznego oświadczenia co do skonkretyzowanego przedmiotu oferty powoduje, że braku tego nie można uzupełnić wyjaśnieniami.

czytaj dalej ...

Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert

Ludmiła Kitaszewska, 21 lipca 2019

Zamawiający, inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, mogą stosować cenę jako jedynie kryterium ceny ofert, która – w przypadku tej kategorii zamawiających – jest zawsze kryterium legalnym – tak orzekła

czytaj dalej ...