UZP wyjaśnia możliwość podwyższenia wynagrodzenia wykonawców

Ludmiła Kitaszewska, 30 września 2019

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą wykładni przepisów PZP, w szczególności art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 PZP w kontekście problemu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców w trakcie realizacji zamówienia publicznego (więcej  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego). Stanowisko UZP stanowi odpowiedź na pojawiające się wątpliwości w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian umów zawieranych w reżimie zamówień […]

czytaj dalej ...

mężczyzna w kapeluszu stoi na rozdrożu w tle wzgórza i zachmurzone niebo

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Ludmiła Kitaszewska, 29 września 2019

Przepis art. 17 ust. 1 PZP zawiera katalog sytuacji, w których osoby wykonujące po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają obowiązkowemu wyłączeniu z postępowania. Celem tej regulacji jest zagwarantowanie jak największego obiektywizmu i bezstronności tych osób. W celu wykazania istnienia bądź braku okoliczności powodujących wyłączenie, osoby wykonujące czynności w postępowaniu zobowiązane są […]

czytaj dalej ...

Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

Ludmiła Kitaszewska, 22 września 2019

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania jest przesłanka dotycząca rzetelności wykonawcy. Stanowi o niej art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP, który dopuszcza wykluczenie takiego wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość. Powyższa możliwość dotyczy w szczególności sytuacji, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie […]

czytaj dalej ...

Kryteria równoważności powinny zostać sformułowane w formie katalogu zamkniętego

Ludmiła Kitaszewska, 18 września 2019

Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWZ. Co ważne, wymogi co do równoważności muszą być podane precyzyjnie. Jest to niezbędne, z jednej strony po to, aby zamawiający mógł jednoznacznie przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej, aby wykonawcy mieli jasność co do […]

czytaj dalej ...

mężczyzna siedzący w biurowym fotelu umieszczonym na dachu domu pracuje na komputerze w tle burzowe niebo

Jakie możliwości ma wykonawca, gdy zamawiający odmawia wystawienia referencji?

Ludmiła Kitaszewska, 17 września 2019

Gdy zamawiający bezzasadnie odmawia wystawienia referencji dotyczących realizacji usługi, wykonawca jest uprawniony do posłużenia się oświadczeniem własnym w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – tak orzekła KIO w sprawie o sygn. akt KIO 1083/19. W stanie faktycznym sprawy zamawiający postawił warunek zdolności technicznej lub zawodowej, w ramach którego wymagał od oferentów wykazania się […]

czytaj dalej ...

W jaki sposób zamawiający sektorowy ma żądać informacji z KRK, aby nie naruszyć przepisów ustawy?

Ludmiła Kitaszewska, 16 września 2019

Zakres przesłanek wykluczenia obowiązujących w przypadku zamówień sektorowych jest węższy niż w przypadku zamówień klasycznych. Zgodnie bowiem z treścią art. 133 ust. 4 PZP w przypadku zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP (skazanie wykonawcy, będącego osobą fizyczną za przestępstwa dotyczące […]

czytaj dalej ...

Czy błąd w zakresie ilości asortymentu może być kwalifikowany jako „inna omyłka”?

Ludmiła Kitaszewska, 15 września 2019

Z niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ mamy do czynienia gdy zawartość oferty nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia albo sposobu jego wykonania wymogom ukształtowanym przez zamawiającego. Niezgodność taka stanowi przesłankę odrzucenia oferty z postępowania, jednak z zastrzeżeniem przepisów dotyczących poprawiania omyłek w ofercie. Właśnie obowiązku poprawienia przez zamawiającego omyłki wykonawcy dotyczył jeden z niedawnych […]

czytaj dalej ...

Czy można powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia?

Ludmiła Kitaszewska, 11 września 2019

Zamawiający ma obowiązek wykluczyć z postępowania takiego wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik lub osoba wykonująca pracę

czytaj dalej ...

Udostępnianie zasobów

Ludmiła Kitaszewska, 30 sierpnia 2019

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednakże w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy podmiot trzeci udostępnia takie zdolności jak doświadczenie, to zobowiązany jest do realizacji robót, do wykonania których rzeczone zdolności są wymagane. W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przed KIO (por. wyrok z dnia 7 czerwca 2019 r., […]

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju biegnie asfaltem w tle góry i zachmurzone niebo

Informacje wprowadzające zamawiającego w błąd

Ludmiła Kitaszewska, 29 sierpnia 2019

Informacje podawane na potrzeby ustalenia, czy oferta spełnia parametry opisu przedmiotu zamówienia należy zaliczyć do tej kategorii informacji,które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu

czytaj dalej ...